Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal

ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ

ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ  ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ

ⵜⵜⵣⵣⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ  ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ, ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵓⵍⴳⵉⵏ, ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⴱⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴷ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ  ⴷ ⵡⴰⴹⵓ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ.

ⵜⴻⵜⵜⵎⵙⴰⵙⴰ, ⵜⵜⵣⵣⴳⵔ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ  ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⴱⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴷ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⴷ ⵡⴰⴹⵓ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ. ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵍⴼ ⵏⵏⵙ ⵄⴰⵡⴷ ⴷⴳ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⴱⵔⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏⵏⵙ.

ⵜⵜⵣⵣⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵉ ⵜⵣⵓⵏⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵏⵉⵖ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉ​ⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ :

- ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵜⵉⵏ ;

-  ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵢⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
ⵉⵜⵜⵡⴰⵡⵛⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ, ⵏⵉⵖ ⵜⵙⵙⴳⴳⵓⵔⵉⵜⵏⵜ.


 

​​​​​